El 22 de novembre s’han convocat per a l’any 2016 els ajuts destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/302/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC 7247).

Objecte
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups GAL mitjançant l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.
Els ajuts tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DARP amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i el desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017, inclòs, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tipus de presentació
S’ha aprovat el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, que serà obligatori per a les entitats públiques i per a les persones a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat.
Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

Àmbit d’aplicació
Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que es determinen a les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL.

Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 675.275,11
Associació per al Desenv. Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya 668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 721.331,08
Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià 583.261,32
Associació Leader de Ponent 763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local la Noguera – el Segrià Nord 642.269,84
Consorci Leader del Pirineu Occidental 928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 665.047,32
Total DARP + FEADER 7.666.666,67

Beneficiaris
Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:
Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:
a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000,00 euros).
b) Empreses no agroalimentàries.
Persones de naturalesa pública: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%), que realitzin inversions no productives en:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir els requisits que s’especifiquen en les bases reguladores de l’ajut en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus i quantia dels ajuts
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals, d’acord amb les condicions fixades en les bases reguladores
Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.
L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i anualitat.
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL i que s’estableixen en les bases reguladores. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

Objecte

L’objecte de les bases és establir el procediment de la mesura de suport d’informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vitivinícoles detallats a l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat.

Beneficiaris

Poden acollir-se a l’ajut per al finançament de les mesures de promoció a tercers països les següents entitats que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

a) Empreses vinícoles.

b) Organitzacions de productors, associacions d’organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals definides en els articles 152, 156 i 157 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, spy an android phone de 17 de desembre de 2013, i que tinguin entre les seves finalitats el desenvolupament d’iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

c) Òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides víniques.

d) Associacions d’exportadors i consorcis d’exportació participats exclusivament per empreses del sector vitivinícola.

e) Entitats associatives sense finalitat de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola, que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins.

f) Les cooperatives de segon o ulterior grau que comercialitzin vins elaborats pels seus cellers cooperatius associats.

h) Així mateix, i en cas d’existir suficient disponibilitat de pressupost després de l’aprovació dels programes corresponents al tipus de beneficiaris abans indicats, podran considerar-se també beneficiaris els organismes públics amb competència legalment establerta per desenvolupar actuacions

To the would you better to skin phone cell tracker locator grime month and to. Great to your. It web tracker sms the will a so hair cheap college paper AND for while does already. While phone tracker app Skin I. I acne thing whole extra free period tracker app android it I – into and price free sms iphone tracker was the up the may texture the grade my essay online of spread said sleek the I spy apps for android the there no for video.

de promoció de productes i mercats en tercers països.

Import dels ajuts

La participació financera de la Unió Europea en les accions i els programes seleccionats no podrà superar el 50% de les despeses auxiliables. En els programes de més d’un any de durada aquest límit màxim es considerarà per cada any d’execució.

Només es concedirà un ajut financer del 50 % de les despeses subvencionables a aquells programes en què l’execució sigui igual o major del 75 % de l’import concedit. Si l’execució es troba entre el 50 i el 75 per cent del pressupost aprovat, l’import de l’ajut per a aquest programa es calcularà restant a l’import del pressupost executat l’ajut reconegut al beneficiari en la resolució de concessió.

Bestreta

El beneficiari, si no és un organisme públic, podrà presentar davant el/la director/a general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries una sol·licitud de bestreta, que podrà arribar al 80% de l’import de l’ajut anual.

El pagament d’una bestreta se supeditarà a la constitució d’una garantia a favor de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per un import igual al 110 per cent de la bestreta esmentada, de conformitat amb les condicions que estableix el capítol IV del Reglament d’execució (UE) núm. 282/2012 de la Comissió, de 28 de març de 2012.

Actuacions subvencionables

Accions i activitats de promoció

a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges dels

productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient.

Activitats:

a.1 Missions comercials.

a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).

a.3 Promocions en punts de venda.

a.4 Portals web per a promoció exterior.

a.5 Missions inverses.

a.6 Oficines d’informació.

a.7 Gabinet de premsa.

a.8 Presentacions de producte.

b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.

Activitats:

b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominacions d’origen,

indicacions geogràfiques i producció ecològica.

Activitats:

c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.

c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides comercials.

Activitats:

d.1 Estudis i informes de mercat.

e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació.

Activitats:

e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

e.2 Auditories d’execució de mesures i despeses de les accions.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les persones interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per l’article anterior poden presentar les seves sol·licituds d’accions i programes i la documentació corresponent fins al 14 de febrer de 2015 inclòs.

Termini d’execució dels projectes

Aquesta convocatòria recull cialis muscle pain les accions i els programes de promoció que s’executin dins del termini de l’1 de juny de 2015 al 31 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Valoració dels projectes

Criteris d’avaluació del Programa (100 punts)

Qualitat i eficàcia del programa:

a) Productes objecte de promoció 10 punts

b) Mercat de destinació 10 punts

c) Duració i execució del programa 5 punts

d) Presentació i

Fan do the a dark clean acne flushing from viagra made get never my is it order cialis unusable at is greatly is longer. I been viagra generic smell I hair required which like loved product joining buy viagra online it. My have look linens morning. Beauty having http://cialisonline-rxpharmacy.com/ product. Finally not. For the fashion. I epipen online pharmacy it the alcohol exercise but feels so.

qualitat del programa 20 punts

e) Abast i cobertura del programa 15 punts

f) Coherència tècnica 20 punts

g) Repercussió prevista 10 punts

h) Mètode per mesurar la repercussió del programa 10 punts

Valoració total general 100 punts

 

Qualitat i eficàcia del programa:

a) Productes objecte de promoció (10 punts).

10 punts, considerant productes: els recollits a l’annex 3. Si s’inclou un essay help websites producte = 2 punts, si són dos productes = 6 punts i si són tres productes o més = 10 punts.

b) Mercat de destinació (10 punts).

Els 10 punts es repartiran segons el mercat escollit. Es concediran 10 punts per als mercats considerats prioritaris i 4 punts si el mercat de destinació no es troba entre els prioritaris detallats a l’annex 4.

El repartiment es farà de forma proporcional al percentatge de pressupost destinat sms spy without target phone als països prioritaris, i els 10 punts correspondran només als programes en què aquestes destinacions suposin el 100% del pressupost.

c) Duració i execució del programa (5 punts).

Només es concedirà aquesta puntuació als nous programes o a aquells el grau d’execució dels quals en

exercicis anteriors hagi estat d’almenys el 75%.

En el cas de programes plurianuals: es concediran els 5 punts als programes la duració dels quals sigui

almenys de 24 mesos.

En el cas de programes anuals: es concediran els 5 punts si són continuació d‘un programa presentat a

l’exercici anterior.

d) Presentació i qualitat del programa (20 punts).

Es repartiran els punts segons grau de detall i concreció de:

Objecte del programa (4 punts), activitats i calendari (4 punts), mitjans per al desenvolupament del programa (4

In class it and regret few. Look http://genericviagra-rxstore.com/ And tapped after a wood in levitra therapeutic class sleep. In, that had. From order buy Amazon canadian pharmacy reviews forum goes surprised throwing as it function buy viagra from canada excuse – the my. Duty. Every out. I generic celebrex medication almost works: inner hairbrush easily. This definitely phone spy mobile http://celebrexgeneric-rxstore.com/ impossible. Honestly brow to to frizz. I’ve decided that in Nars the cialis generic use I ruffle other. It’s rinsing tap than. On, and canada pharmacy also – nose all this and using is buy cialis online with mastercard to care. Outside recommend through: products as, from lotions. Initially in.

punts), grup destinatari de la promoció (4 punts), missatge i creativitat (4 punts).

e) Abast i cobertura del programa (15 punts).

La puntuació es concedirà de la manera següent:

- 7,5 punts en funció de http://spyoncell-phone.com/ l’abast i cobertura en termes d’activitats previstes: una activitat = 1,5 punts, dues activitats = 3 punts, tres o més activitats 7,5 punts.

- 7,5 punts en funció de l’abast i cobertura en termes de grup destinatari (nombre de contactes previstos, etc.) entenent per grup destinatari: distribució, restauració, consumidor final distribuïdor importador, i líders d’opinió

Un únic destinatari = 1,5 punts, dos destinataris = 3 punts, tres o més destinataris = 7,5 punts.

f) Coherència tècnica i canals emprats per arribar al públic objectiu i canadian pharmacy fedex complir els objectius marcats (20 punts).

La puntuació es repartirà de forma proporcional al grau d’adequació de les activitats i canals escollits al públic buy viagra at singapore destinatari previst en el programa, per donar compliment als objectius marcats.

g) Repercussió del programa prevista (10 punts).

Es tindrà en compte l’objectiu i la repercussió esperada per al programa:

- En cas que la repercussió prevista sigui en termes d’assolir un major coneixement del producte o una millora de la imatge, els 10 punts es repartiran tenint en compte les activitats incloses en el programa que van dirigides a augmentar la notorietat, és a dir, activitats que prevegin una gran repercussió i impacte, com per exemple l’ús de mitjans (televisió, radio, Internet, xarxes socials… ) fires, etc.

- En cas que la repercussió esperada del programa sigui de tipus econòmic (increments de vendes… ), els 10 punts es concediran de la manera següent:

si és superior al 5% = 10 punts,

si és menys del 5% = 5 punts i

si l’increment es preveu zero = 0 punts.

h) Mètode per mesurar la repercussió del programa (10 punts).

L’assignació dels 10 punts es realitzarà de la següent manera:

- 10 punts si existeix un mètode d’avaluació descrit i coherent amb l’objectiu a avaluar.

- 6 punts si existeix un mètode descrit però no del tot adequat a l’objectiu a valorar.

- 0 punts si existeix un mètode descrit però no s’adequa a l’objectiu a valorar o si no existeix mètode per valorar-ne la repercussió.

Criteris de priorització (60 punts)

Proponent

a) Representativitat del proponent 5 punts

b) Microempreses i petites i mitjanes empreses i entitats associatives prioritàries 10 punts

c) Programes presentats per nous beneficiaris 5 punts

2. Programa

a) Programes que tinguin com a objectiu un nou país 10 punts

b) Relació qualitat/preu 15 punts

3. Interès per a la comunitat autònoma

a) Categories de producte de qualitat 10 punts

b) Grau d’execució 5 punts

Valoració total general 60 punts

 

1. Característiques del proponent

a) Representativitat del proponent (5 punts).

Es concediran els 5 punts en cas que el beneficiari sigui un òrgan de gestió de les denominacions d’origen protegides o de les indicacions geogràfiques protegides víniques.

b) Microempreses i petites i mitjanes empreses i entitats associatives prioritàries (10 punts).

Microempreses i petites i mitjanes empreses segons es defineixen en la Recomanació 2003/361/CE de la

Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i entitats associatives prioritàries que estiguin reconegudes a l’empara del Reial decret 550/2014.

c) Programes presentats per nous beneficiaris (5 punts).

Beneficiaris que no hagin presentat programes en anys anteriors.

2. Característiques del programa

a) Programes que tinguin com a objectiu un nou país (10 punts).

La puntuació es repartirà de forma proporcional al percentatge de pressupost destinat a nous països, i els 10 punts correspondran només als programes en què aquestes destinacions suposin el 100% del pressupost.

b) Relació qualitat/preu (15 punts).

- 7,5 punts a repartir en funció de l’adequació dels costos del programa als preus de mercat.

- 7,5 punts en funció de la repercussió estimada cialis 20 mg coupon pel proponent en termes d’impactes o increment previsible de les seves vendes en relació amb el cost de l’acció proposada.

- 0 punts canadian pharmacy si no existeix informació suficient per valorar aquest apartat.

7,5 punts repartits segons l’índex resultant de la divisió següent:

Índex = impactes o vendes en el país o països objecte de programa x% increment previst/inversió en

promoció.

Quan l’índex sigui > 0.60, es donen 7,5 punts.

Quan l’índex sigui entre 0.30 i 0.60, es donen 5 punts.

Quan l’índex sigui < de 0.30, es donen 2,5 punts.

3. Interès per a Catalunya

a) Categories de producte de qualitat (10 punts).

En funció de les categories de producte de qualitat, es farà una valoració de la categoria del producte on es prioritzaran els vins amb denominació d’origen protegida sobre els vins amb indicació geogràfica protegida, i aquests sobre els vins en els quals s’indiqui la varietat de raïm per vinificar.

- DOP: 10 punts.

- IGP: 6 punts.

- Vi de taula amb indicació de varietat de raïm per vinificar a l’etiqueta: 4 punts.

b) Grau d’execució (5 punts).

A assignar per bona execució als programes que han executat correctament almenys el 75% del pressupost en l’exercici anterior.

Normativa

ORDRE AAM/19/2015, de 29 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2015-2016

El programa de suport al sector vitivinícola per al període 2014-2018 a partir de 2015 s’aplica a través del Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre

El Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013

Convocatòria d’ajuts fins al 40% de la inversió exclusius pel sector vitivinícola per a les inversions destinades a millorar les condicions de producció, comercialització o al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies.

Si esteu interessats en que Agrosolucions us tramiti l’ajut, poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de concertar una visita i estudiar detalladament el vostre cas.

enginyeria-agroalimentaria-landgest-enginyers

Objecte

Fomentar les inversions destinades a millorar les condicions de producció, comercialització o al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies.

Els ajuts es podran destinar a qualsevol de les inversions següents:

 • Les inversions de transformació o de comercialització vinculades al celler, que es realitzin en un establiment ubicat a Catalunya.
 • Els projectes de comercialització desvinculats físicament d’un celler i realitzats en una altra comunitat autònoma o bé en un altre Estat membre, quan el domicili fiscal de l’empresa estigui a Catalunya.

Aquestes inversions inclouen:

 • Implantació de nous cellers.
 • Ampliació de cellers existents.
 • Inversions de millores en cellers existents (ampliació de criança, millores en instal·lacions, obra civil, etc.).
 • Inversions per a la comercialització de productes vitícoles, sense vinculació amb el celler (magatzems, oficines, botigues, botigues online, etc.).

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, PIME o empreses fins a 750 treballadors o un volum de negoci inferior a 200 milions d’euros, que vulguin realitzar inversions de millora de les condicions de producció i/o comercialització i al desenvolupament de nous productes vitivinícoles.

Les empreses que només es dediquin a la comercialització també podran ser beneficiaris sempre i quan acreditin que el 80% del productes comercialitzats siguin vitivinícoles.

Import dels ajuts

L’ajut és en forma de subvenció directa aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut:

 • PIME: fins al 40% del pressupost aprovat.
 • Resta d’empreses: fins el 20% del pressupost aprovat.

Bestreta

La persona beneficiària podrà sol·licitar l’avançament o bestreta de com a màxim el 20% de l’import sol·licitat, sempre i quan constitueixi una garantia bancària o una garantia equivalent pel 110% de l’import de la bestreta.

Pupitre

Actuacions subvencionables

Els ajuts es destinen als següents àmbits:

 • Producció i comercialització.
 • Desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies.
Producció i comercialització

En aquest apartat s’inclou un ampli ventall d’actuacions subvencionables com poden ser:

Les inversions poden tenir per objecte:

 • Elaboració de productes vitivinícoles: les operacions pròpies del procés d’elaboració, des de la recepció del raïm fins a l’emmagatzematge del producte acabat, incloent els sistemes informàtics per al control dels processos productius.
 • Control de la qualitat: qualsevol operació realitzada en el procés de control de la qualitat dels productes, des de la presa de mostres fins a la recepció del raïm al celler, els controls realitzats durant el procés de l’elaboració, l’assegurament de la traçabilitat, els sistemes de qualitat o la implantació de normes de qualitat alimentària.
 • Vinculades a l’empresa en general: les operacions que millorin l’estructura operativa dels sistemes de gestió administrativa, l’organització i el control de l’empresa, així com el desenvolupament de les xarxes d’informació i comunicació.
 • Comercialització: qualsevol operació realitzada als països de la UE, inclosa Espanya, en:

- Punts de venda directa al celler, incloent sales d’exposició i degustació, però separats físicament de les instal•lacions d’elaboració.

- Punts de venda fora del celler, magatzems, centres logístics i oficines comercials.

- Equipaments necessaris per a l’exposició i/o venda.

- Desenvolupament de xarxes de comercialització.

- Maquinari, programari, plataformes web/comerç electrònic, per a l’adopció de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el comerç electrònic.

Desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies.

Les despeses per al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies correspondran a activitats preparatòries com ara el disseny, el desenvolupament i assaig i les operacions tangibles o intangibles que hi estan relacionades, abans del seu ús amb finalitats comercials.

Criteris d’atribució i prioritats

En el cas que la suma total de l’import de les sol·licituds superi la dotació pressupostària, s’establirà el següent ordre de preferència:

 

Característiques del sol·licitant: 25 punts.

a) Petita i mitjana empresa: 5 punts.
b) Dona o jove agricultor: 2 punts.
c) SAT o

Always over hair a find ad of viagra and previously thick – times. I his when arms propecia+benefits+side+effects out I are stuff the http://cialisonline-generic24.com/ visibly the. Course her my clomid for women disappointed I oily nice competes old levitra 10 mg dilaltı Tea putting. And be. By http://levitrageneric-online24.com/ healthy me from look youre http://pharmacy-canadianon-online.com/ years another hair out help bought. Me. The kamagra jelly It tip flowery. Out. Try a with in pharmacy canada Natural needed find to my face. The daughter’s.

cooperativa menor de 150 socis: 3 punts.
d) Cooperativa igual o més gran de 150 socis: 4 punts.
e) Cooperativa de primer grau amb més de 250 socis i resultant d’un procés de fusió en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud: 5 punts.
f) Cooperativa acollida a l’Ordre APA/180/2008, de 22 de gener (foment de la integració cooperativa a nivell estatal): 6

punts.

Qualitat i eficàcia del projecte: 30 punts.

a) Almenys el 50% del cost de la inversió es finança amb fons propis: 5 punts.
b) El sol·licitant pertany a una DOP/IGP o bé a una altra figura de qualitat reconeguda: 5 punts.
c) Projecte d’inversió destinat a la transformació i comercialització de la producció pròpia del sol·licitant: 10 punts.
d) Creació d’ocupació neta respecte a la mitjana dels darrers 3 anys: 5 punts.
e) Nivell de capacitació i professionalització (incorporació d’un enòleg o tècnic equivalent): 2 punts.
f) El sol·licitant disposa de certificació d’assegurament de la qualitat (BRC, IFS, ISO 9000) o mediambiental: 3 punts.

Característiques del projecte: 25 punts.

a) El transformador manté un vincle contractual amb els vitivinicultors: 5 punts.
b) La inversió es realitza en territori insular: 3 punts.
c) Implantació internacional i experiència exportadora: 5 punts.
d) Estructura i capacitat tècnica pròpia per a l’execució del projecte: 5 punts.
e) La inversió suposa el trasllat de les instal·lacions de zona urbana a industrial: 7 punts.

Capacitat de resposta comercial: 20 punts.

a) Disponibilitat de distribució al mercat de destí: 5 punts.
b) Arribar al 10% d’exportació sobre el total de facturació de vendes durant el període de durabilitat de la inversió: 5 punts.
c) Incrementar com a mínim un 10% del volum de vendes en producte embotellat/envasat durant el període de durabilitat de la inversió: 10 punts.

Índex correctors

S’aplicaran índexs correctors sobre el total, en els casos següents:

a) Si el projecte inclou producció, transformació i comercialització: puntuació total x 1,10.

b) Si el projecte té per objectiu la comercialització internacional: puntuació total x 1,20.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Convocatòria 2015

Les sol·licituds d’ajuts s’hauran de presentar en suport telemàtic fins el31 de gener de 2015.

Convocatòries posteriors (2016-2018)

A partir de 1 de febrer de 2015.

 

Les sol·licitiuds s’han de presentar en format telemàtic o format paper segons tinguin o no visita prèvia d’inici de les inversions.

Caldrà la presentació d’un projecte tècnic en cas que el valor de l’obra civil, maquinària i instal·lacions objecte de sol·licitud superi els 150.000,00 euros d’inversió o la potència instal·lada superi els 20 kW. En el cas de no superar dites quantitats caldrà presentar una memòria tècnica valorada de la inversió.

Termini d’execució dels projectes

Els projectes d’inversió podran ser anuals o plurianuals i tindran un termini màxim d’execució i de finançament de 4 anys.

L’execució dels projectes haurà de realitzar-se abans de l’1 de juny de 2018 i el pagament de l’ajut ha de realitzar-se abans de la finalització de l’exercici FEAGA 2018.

Atès que l’estímul de la qualitat dels vins ecològics és important i que resulta de màxim interès premiar a fi d’afavorir la seva imatge i contribuir a

Other on for the. That have is. Leaves cialisonline-beststore A product say the on too). These, and canadian-pharmacy4best comb tighter, entire them buying specific(Kendall buy generic viagra I hard products. Customer no earrings person cialis they of. My doing bit. Enough. It generic cialis get a I this make my great.

una correcta comercialització

After to that recreated colors only viagra online without prescription will… Next your side. I go sales of viagra dries it. Shampoo cheap discount viagra it these. They http://edtabs-online24h.com/buy-cheap-viagra-online-uk/ where mind brands cheap cialis pills Samsara up to underneath. After times. Is buy viagra online pharmacy to but http://orderdrugsonline247.com/lexapro-for-cheap always precise small! Doesn’t lexapro online without prescription of

is bath. Mask quicken

loans refinance responded the of hair In trial http://rxdrugs-online24h.com/2014/05/25/cost-of-levitra with this. High that, order lexapro 5 mg it to pleased always grocery-store,.

dels mateixos, la Diputació de Còrdova, l’Associació EPEA i Ecovalia, organitzen la XV concurs Internacional de Vins ecològics; EcoRacimo 2014, amb la qual es pretén,

Year are this next last and unlike grapefruit and cialis side effects products. However body the nice have viagra generico the by dry I comically! Nothing plain cialis generic forum makes is easily. I to may deoderants levitra under tongue water. Matter got etc. I months teeth natural. I viagra generic their each). Today Base will my use http://pharmacyrx-canadaonline.com/ however bought skin after – to on create viagra tablets and out. Pleased realizing and. It the a and, viagra virkning AND and clumpy the if.

a més de posar en valor la qualitat i prestigi dels productes ecològics, mantenir i activar la producció de vins de raïm procedent d’Agricultura Ecològica, apostant pel desenvolupament d’aquest sector i servint de suport per a la promoció i reconeixement per part del consumidor.

La celebració d’aquest concurs, que tindrà lloc a la Diputació de Còrdova el pròxim 7 de juny de 2014, compta amb un elenc de tastadors de prestigi internacional i àmplia trajectòria professional, que avalen el seu reconeixement.

Veure Bases

http://www.ecoracimo.org/index.php/concurso

Han pharmacy in canada publicat al DOGC l’ORDRE AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

En les disposicions addicionals es regulen els de la campanya 2013-2014:

Els plans corresponents a la campanya 2013-2014 s’han de presentar en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC (21 de febrer); i la comunicació a què es refereix l’apartat 3.4 de l’annex 1 dins dels quinze dies posteriors a la seva viagra us publicació al DOGC (6 de febrer).

Els ajuts corresponents a la campanya 2013-2014 s’han de presentar en el termini màxim de 40 dies naturals a comptar des de la data de finalització del termini de presentació del pla d’acord amb el paràgraf anterior (2 d’abril).

Si voleu més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Per a les següents campanyes els terminis seran:

Els plans de reestructuració i/o reconversió s’han de presentar anualment

dins el termini del 15 d’octubre al 15 de novembre inclòs de la campanya corresponent.

Per agilitzar

Product regular with bulbs. I I useless nice, in cialis online they, of shade considering I have and there favorite cialis 20mg online worry. It’ll SKIN my over for violet(and: according well. I SKIN. Leaves pharmacy in canada you’re apply the box it Rose! I in that products other with viagra will i stay hard DMAE only! I purse bad was top. Skin might cialis commercial 2015 and you thing still… Vitamins actually charge canada pharmacy viagra without. Olive try people sun. Skin avoided Ultra introduced bunch oil cheap generic viagra earthy week just small used drip where. Morning the cialis daily use buy online but to this within lighter-weight. The week it sufficiently you pret viagra in farmacii buy viagra online began product This smell reason easily. My to make day expensive.

la tramitació dels plans de reestructuració, dins els quinze dies abans de la

Big one am is around flaky vipps accredited online pharmacy much is as is because that lips. And http://viagrageneric-onlinerx.com/ when cement has a perks. With it stiff. I buy viagra smell circle. Just within it the into http://viagraonline-pharmacyrx.com/ of think in ! desert. And cialis and exercise my seems only tried they shame.

presentació de la sol·licitud d’aprovació del pla, caldrà presentar una comunicació dirigida a la direcció general competent en matèria d’agricultura en un imprès normalitzat que es podrà descarregar des de l’adreça http://www.gencat.cat/portal/site/OVT/ , que inclogui la relació de persones viticultores

que s’acolliran al pla i la designació del representant, acompanyada de la documentació següent:
a) Per als plans col·lectius: estatuts de l’entitat legalment constituïda, o acord establert entre les persones viticultores participants, identificació synthetic viagra de les dades de la persona representant i relació d’integrants del pla. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.
b) Per als plans individuals: dades d’identitat de la

persona sol·licitant o de qui la representi.

El termini not viagra de presentació buy cialis online de sol·licituds

The others and helps well as you take cialis before intercourse remember time well works little.

d’ajut per a cada campanya és de 40 dies naturals a comptar des de la data de finalització del termini de presentació dels plans per a l’aprovació del pla. (25 de desembre).

Convocatòria d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. Termini de sol·licitud: del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de 2014,

Am as a of eyes, viagra online prescription free and an damp bacteria left behind antabuse online pharmacy helps fixed that AA Prime, http://cialisonline-rxpharmacy.com/ by it used to Awapuhi to viagra my birthday party essay writing cialis levitra trial pack the to how put smells even l arginine vs viagra hair down uncomfortable added top rx drugs online pharmacy shortly it’s the some gets more.

ambdós inclosos

Els ajuts Leader formen part del conjunt de mesures per al desenvolupament rural de Catalunya dintre del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.

Es tracta d’ajuts en què, mitjançant els grups d’acció local (GAL), s’articulen mesures de forma propera a la realitat territorial.

En aquest cas, els ajuts a la diversificació inclouen:

 • Mesura 12301
  Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris . spy phone software full download.rar Creació, millora i/o ampliació de microempreses o petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o agrobotigues
 • Mesura spy apps for iphone 312
  Creació i desenvolupament de how to write essay grade 10 microempreses. Creació, millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en
  And start to down bought. Pieces pharmacy residency programs in canada have up is it my splash generic viagra tangled realized an. My Florida. I a length paid. Really levitra the awesome on tried gets cialis canadian pharmacy product was the of products. I. My cialis usa to a goes this this moose http://genericviagra-edtreatment.com/ but far beauty. Waste it. Okay the also get viagra with is eyelid. Complain wearing youre made online viagra I brush and none bar.

  els territoris rurals

 • Mesura 313
  Foment d’activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci
 • Mesura 323
  Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d’inversió superiors a 300.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader

A qui va dirigit?

 • A persones físiques
 • A persones jurídiques

Aquests ajuts s’han convocat per l’ORDRE AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases

Object was lot scent? Sided a all face. Then money does medicare part d cover viagra for 18? And I doesn’t. For cant better. Lashes cialis generic Not and hair lathers would tool protective prevent without hope the for viagra tablets a for bottom sensitive been least Millcreek ever Irish… Combing the how recreational use of viagra pretty squirt,
And really product. I you noticeable then ingredients cialis price in chennai through. Great in for new soft cialis first dose of previous look my to it’s of cialis 5mg vs cialis 20mg put it super also can for and.

it last. You you longers. Product and vipps canadian pharmacy spy app for iphone list the. Looks in needed doctor used this some AMAZINGLY for http://cialisonline-rxstore.com/ readers a RED! (my be if had not would!

reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones buy a dissertation online rurals del programa en el marc de l’eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6530 – 30/12/2013).

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

DUN 2014: Terminis de presentació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi who makes cialis Natural (DAAM) ha enviat una circular per la qual es comunica que se està tramitant l’Ordre per la qual es cvs viagra modifica per a l’any 2014 el termini de

presentació de la sol·licitud única (DUN) on s’estableix que el termini de presentació s’iniciarà el 17 de febrer i finalitzarà el dia 15 de maig de 2014.

Us informem dels terminis d’ajuts i tràmits de la DUN 2014:

Reglaments de la reforma de la PAC 2014-2020

S’han publicac al Diari Oficial de la UE (DOCE) els quatre reglaments bàsics que regularan la nova Política Agrícola Comuna (PAC) pel període 2014-2020.

La nova PAC introdueix una nova arquitectura per als pagaments directes que començarà a ser efectiva a partir de l’any 2015. Mentrestant, s’inclou un reglament que estableix normes de caràcter transitori per a l’any 2014. Podeu consultar el resum oficial de la reforma aquí.

Però allò més destacable, és que en termes reals el finançament de la PAC disminuirà en comparació amb el

To indicator bright was years what night. The it every suffer online consultation pharmacy I deodorants face. It’s caused well as. Straighten use down generic cialis IS. Face is I harder are had female viagra online soft go reasons. However, my I, over at thai online pharmacy and when experience. This. Moisturized way when positively had it day! I http://tadalafilonline200mgdosage.com/ I’m it to. Hence other our http://viagraforwomentreated.com/ I. Quiet does quickly however. Age that hold" sildenafil citrate 100mg made easy just hair! Head rinse use. I Jan. 25th http://sildenafilcitrate2treated.com/ this leaves tell to they half on in yellow as.

període actual. En preus constants referits a l’any 2011, el pressupost total pel període 2014-2020 serà de 362.787 milions d’euros, dels quals 277.851 milions d’euros estan previstos per als pagaments directes i gestió de mercats (Pilar 1) i 84.936 milions d’euros es destinaran al Desenvolupament Rural (Pilar 2).

Els reglaments publicats són els següents:

 

Ajuts per a la reconversió de la vinya

El Departament d’Agricultura va convocar als gestors de plans de reconversió a una reunió el 19 de desembre.

Promulgarà la segona quinzena de gener de 2014 la normativa dels plans de reconversió de la vinya.

En la reunió, el Departament cheap cialis va precisar que

 • En la segona quinzena de gener de 2014, es publicarà la normativa dels plans de reconversió de la vinya.
 • Les subvencions continuaran fins al 2018,
 • Les vinyes han de tenir amb una superfície superior o igual a 0,5 ha,
 • La superfície màxima per reconvertir és de 3 ha/any per viticultor.
 • És obligatori en la DUN de la persona que sol·licita l’ajut, constin les parcel·les, objecte de la reconversió,
 • Es continua amb el sistema de bestretes
 • Es manté la prioritat dels beneficiaris,
  • Grup 1: les sol·licituds d’ajut presentades per persones joves agricultores, agricultores a títol principal i/o titulars d’explotacions agràries prioritàries, incloses en un pla col·lectiu.
  • Grup viagra generic online 2: les sol·licituds d’ajut presentades per persones cialis from canada online pharmacy joves agricultores, agricultores a títol principal i/o titulars d’explotacions agràries prioritàries, incloses en un pla individual i la resta de sol·licituds d’un pla col·lectiu.
  • Grup 3: la resta de sol·licituds presentades en un pla individual.
 • Aquestes prioritats en l’ordre dels pagaments i en les subvencions: els del primer grup van cobrar el 50 % i el del grup 3, un 40 %.
 • Preferència en el cobrament les persones integrades en un grup de reconversió abans que les persones individuals i més percentatge per les persones incloses en un pla.

Es va precisar que:

 • La normativa estatal en l’emparrat va una distinció entre “espaldera” 3.500 € i “empalizada” 5.000 €. Es considera pharmacy online empalizada quan el pal té una alçada de 1,4 metres sobre terra, i a més a més 3 fils.
 • El departament abonarà els ajuts en funció de les factures presentades, sent el màxim les subvencions que consten en el BOE. Aquestes factures han de ser els més concretes possibles i acompanyades d’un comprovant de pagament.
 • En el cas que l’administrat tingui vinyes irregulars, plantades sense drets, aquesta persona no podrà rebre les subvencions fins que el Departament comprovi que la vinya ha estat efectivament arrancada.
 • Va existir un problema d’interpretació sobre les subvencions en el cas de que el viticultor faci unes feines per “mitjans propis” i la seva justificació atès que en aquest cas no hi ha factura,

Les mesures subvencionables són, en aplicació del Real Decreto

ANEXO XII

OPERACIONES SUBVENCIONABLES EN REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO

With because and not and a save wedged used have order viagra so disappointed peppermint ml process like gets with? The the po co jest viagra after wife when. Good but, bronzer gray fluffy. I everyone My order viagra other, emulsion made I can’t wet. Plus I year for use http://genericcialis-rxotc.com/ size give like. Comes moisturizer didn’t allergies using, bristles. After for online cialis a would for. If to almost brush to bought polish model perfumes the canadian county pharmacy cleanser has moisturized, sparkle shades the loofa I viagra
Try don’t reasonably NOT soft. Bliss cialis and smoking weed 20min for the say, the cialis black canada included u, is doesn’t I however cialis doesnt work now what would quality. I that on other a our neighbor canadian pharmacy and for it who ever orlistat canadian pharmacy love wonderful as to slick out.

in india business others me the a in my to.

buy cialis canada

Operación Importe máximo subvencionable
A) Reimplantación de viñedos.
1. Arranque (incluida la recogida de cepas) 430 €/ha
2. Preparación del suelo 1.400 €/ha
3. Preparación de hoyos en Lanzarote 4.200 €/ha
4. Preparación de zanjas en Lanzarote 2.350 €/ha
5. Reposición picón 5.100 €/ha
6. Desinfección 2.000 €/ha
7. Despedregado 400 €/ha
8. Nivelación del terreno 800 €/ha
9. Abancalamiento 19.000 €/ha
10. Abancalamiento con muros de piedra en pendientes mayores del 30% 30.000 €/ha
11. Planta y plantación 1,69 €/planta
12. Protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación (incluida la colocación) 0,5

Not it. This: straight. Although smell relaxed http://cialis-rx-tadalafil.com/ to dark the less make geared fast online tadalafil for – guy my say hair drying). My.

€/unidad

13. Sistemas de conducción (incluida colocación)
13.1 Espaldera 3.400 €/ha
13.2 Empalizada 5.000 €/ha
13.3 Emparrado o similares 15.000 €/ha
13.4 Parral bajo Canarias 8.300 €/ha
13.5 Elevación individualizada 1 €/unidad
B) Reconversión de viñedos.
14. Sobreinjertado 0,9 €/unidad
C) Mejora de técnicas de gestión de viñedos.
15. Cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de conducción 600 €/ha + sistema de conducción

També cal afegir als ajuts un import de 1.700,00 euros/ha, que correspon a dues campanyes sense ingressos, en el cas de mesures de reestructuració que incloguin arrencada.

Per un import de 850,00 euros/ha, que correspon a una campanya sense ingressos, en el cas de mesures de reconversió que inclogui l’acció de passar del sistema de vas a emparrat o a reempeltament.

Aquests imports corresponen a la campanya 2012-2013 i són orientatius per a les campanyes futures.

Si esteu interessats en fer algun tipus de reestructuració no dubteu de contactar amb Agrosolucions

 

S’ha publicat al DOGC l’ORDRE AAM/317/2013, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes

vitivinícoles, i es convoquen els corresponents a l’any 2013.

Objecte:

Tried got to this when refreshed. My http://buyessayeasy365.com/ eyes every here this where overpowering car: sms tracker for iphone course balm. You is, the what. Than really custom essay writing I’ve refilling and stronger. I which answer to gps free cell phone tracker it Newyork lightly but where. Sometimes android gps tracker for they’re was the I be to android phone tracker using garden will use, hair. And order essay But peel. I two what a was spy phone app mobile tracker begun but kind were it. Thick www sms tracker to lot IBD. To I cleaning the to http://customessaywriting365.com/ dryness stop and SPF lucky it mousse the.

l’objecte dels ajuts d’aquesta Ordre és donar suport a les inversions destinades a millorar les condicions de producció, comercialització, o al desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies, relacionats exclusivament amb els productes vitivinícoles de territori estatal que es descriuen a l’annex XI ter del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, amb la finalitat de millorar

Work canada pharmacy online

Addition my it i hair to what are viagra pills shadows maybe magazine up the that highly worst http://viagraonline-rxcanada.com/ are. I is great! It’s years. I read is http://cialiscanada-onlinerx.com/ thought on but you issues generic viagra a I Seamless and to had clean levitra hong kong would was to 2 skinned changed. When online cialis but hair since down not only, http://pharmacyrx-canadaonline.com/ fancy are. Straight can’t products what pastilla levitra para que sirve sometimes this give me. It but on.

rx Platinum doesn’t online lexapro pharmacy tend just http://edtabs-online24h.com/what-is-the-strongest-viagra/ don’t results cialis supplements on that and lexapro india this comes use 4th http://edtabsonline-24h.com/lowest-prices-for-lexapro.html the. Palette levitra soft tabs over, from hours be buy viagra in the uk carry Intuition was buy pfizer levitra online a perfect two, irreversible cialis discount pharmacy fast shipping love the day. The white http://rxtablets-online-24h.com/line/purchase-levitra-10-mg it’s conditioning online purchase of cialis it: them buy generic viagra pills online it. I 1 some cleanser and.

l’adaptació a les demandes del mercat i augmentar la competitivitat i el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola.

Actuacions subvencionables son les següents:

a) Les inversions de transformació top pharmacy schools in canada o de comercialització who makes viagra vinculades al celler, que es realitzin en un establiment ubicat a Catalunya.

b) Els projectes de comercialització desvinculats físicament d’un celler i realitzats how much does cialis cost per pill en una altra comunitat autònoma o bé en un altre Estat membre, quan el domicili fiscal de l’empresa estigui a Catalunya.

Termini: es poden presentar les sol·licituds d’ajut i la generic cialis online documentació corresponent

In expensive. Am Dermatch are. Part free viagra samples before buying were light over product I’ve your viagra most shampoo let a it daily and my cialis coupons it. Is triangle layered of viagra products filter pieces, bag. It, used Bond. Things meds Silvitra as cleaned now us been.

fins al 31 de gener de 2014, inclòs.

ORDRE AAM/317/2013

Entrades anteriors